Projekt nr LIFE11 ENV/PL/000447/1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego
dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Program LIFE +

LIFE+ jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania, aktualizacji i rozwoju wspólnotowej polityki ochrony środowiska i prawodawstwa, poprzez współfinansowanie pilotażowych i demonstracyjnych projektów wnoszących wartość dodaną w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska państw członkowskich UE.

Program LIFE+ podzielony jest na trzy komponenty tematyczne:

  • Komponent I LIFE+   Przyroda i różnorodność biologiczna,
  • Komponent II LIFE+  Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska,
  • Komponent III LIFE+ Informacja i komunikacja,

Projekt wpisuje się w cele LIFE+ w komponent II LIFE+ Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska wspierający projekty demonstracyjne i niekomercyjne.

Więcej informacji na temat Programu LIFE+ dostępnych jest na stronach: