Projekt nr LIFE11 ENV/PL/000447/1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego
dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działania

Zakres działań

Zakres przewidzianych w projekcie działań obejmuje:

1. prototypowe wdrożenie technologii zintegrowanej poprawy chłonności warstwy złożowej wód geotermalnych obejmującej:

 • nowoczesną metodę miękkiego kwasowania,
 • nowatorską metodę super miękkiego kwasowania,

2. przetestowanie metody w warunkach rzeczywistych, referencyjnych dla ciepłowni geotermalnych zlokalizowanych na obszarze Europy Środkowej, 

3. rozpowszechnienie wiedzy na temat przebiegu i rezultatów testów prototypowej instalacji.

Prototypowe wdrożenie

W ramach projektu demonstracyjnego przeprowadzone zostaną trwające 12 miesięcy testy instalacji, w ramach których oceniona zostanie zdolność do zapobiegania powstawaniu i wytrącaniu się osadu z eksploatowanej wody termalnej. Poprzedzone zostaną one 6 miesięcznym okresem rozruchu systemu. Przeprowadzenie, przewidzianych w ramach projektu, testów pozwoli  na uzyskanie poprawnych danych niezbędnych do prawidłowej oceny efektów funkcjonowania i trwałości instalacji.

Ocena wyników wdrożenia

Przewidziana w ramach projektu ocena pierwszego wdrożenia technologii na pełną skalę (prototyp) obejmować będzie:

1. monitorowanie parametrów pracy instalacji miękkiego i supermiękkiego kwasowania przy pomocy systemu automatycznej rejestracji parametrów pracy oraz ich analizę,

2. ocenę wyników testów instalacji w rzeczywistych warunkach, poprzez:

 • analizę składu i ilości preparatów chemicznych dawkowanych do obiegu geotermalnego oraz otrzymywanych wyników z założeniami projektowymi,
 • laboratoryjną ocenę właściwości chemicznych wód geotermalnych,
 • rejestrację i analizę parametrów pracy obiegu geotermalnego przy pomocy systemów automatyki przemysłowej,

3. ocenę trwałości prototypu po zakończeniu testów poprzez:

 • analizę sprawozdań z eksploatacji,
 • analizę raportów awarii i przeglądów okresowych,
 • przeprowadzenie badania laboratoryjnego zdemontowanego prototypu.

Po zakończeniu testów prototypowa instalacja zostanie zdemontowana i przekazana do opisanych powyżej badań laboratoryjnych. Po ich zakończeniu przeprowadzona zostanie utylizacja prototypu.

Komunikacja i upowszechnianie informacji

Uzupełnieniem działań z zakresu technicznego, tj. prototypowego wdrożenia, będą przewidziane i prowadzone równolegle do nich działania informacyjno-promocyjne. Ich celem będzie rozpowszechnienie i zainteresowanie prezentowaną technologią Interesariuszy projektu, którymi są m.in. inne zakłady geotermalne na terenie Europy Środkowej, instytucje naukowo-badawcze, czy samorządy lokalne. Celem zachęcenia Interesariuszy do stosowania demonstrowanej w projekcie zintegrowanej metody poprawy chłonności warstwy złożowej wód geotermalnych, oprócz tradycyjnych metod rozpowszechniania wiedzy, przewiduje się także ich aktywne włączenie w proces oceny wyników prowadzonych testów poprzez:

 • bieżące informowanie o ich przebiegu w formie elektronicznej,
 • możliwość osobistego odwiedzenia miejsca prowadzenia testów,
 • aktywny udział w ocenie uzyskiwanych wyników poprzez możliwość ich konsultacji.

Wykaz działań w ramach projektu:

 

1. Działania przygotowawcze

 

2. Działania wdrożeniowe

 • Wykonanie prototypu
 • Testowanie funkcjonowania prototypu w warunkach rzeczywistych
 • Ocena wyników testów prototypu
 • Materiały

3.Monitorowanie wpływu działań projektu

 • Monitorowanie wpływu projektu na poruszony problem środowiskowy
 • Ocena społeczno-gospodarczych efektów projektu

4. Komunikacja i upowszechnianie informacji

 • Plan komunikacji po zakończeniu realizacji projektu
 • Tablice informacyjne
 • Strona internetowa projektu
 • Sprawozdanie w języku niespecjalistycznym
 • Działalność medialna
 • Warsztaty, seminaria, konferencje
 • Przygotowanie i publikacja broszur, filmów, map, itp.
 • Publikacje o charakterze technicznym związane z projektem

5.  Zarządzanie projektem  i kontrolowanie postępu projektu

 • Zarządzanie projektem przez „Geotermię Pyrzyce” Sp. z o.o.
 • Monitorowanie
 • Audyt
 • Networking activities