Projekt nr LIFE11 ENV/PL/000447/1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego
dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

O projekcie

Przedmiot projektu

Projekt ma na celu demonstrację nowatorskiej technologii poprawy chłonności warstwy złożowej wód geotermalnych. Dotychczas elementy składające się na nią (miękkie i supermiękkie kwasowanie) były stosowane  odrębnie i w sposób doraźny/interwencyjny. Metoda, przewidziana do demonstracji w ramach projektu, przewiduje natomiast ich integrację w ramach jednej instalacji, której zadaniem będzie utrzymywanie stałych właściwości chemicznych wód geotermalnych korzystnych dla chłonności złoża i obiegu geotermalnego.

Lokalizacja

Projekt realizowany będzie w województwie zachodniopomorskim w sąsiedztwie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na terenie miasta Pyrzyce, będącego ośrodkiem społeczno-gospodarczym o znaczeniu lokalnym. Ciepłownia miejska w Pyrzycach jest pierwszą w Europie, która na skalę przemysłową wykorzystuje ciepło termalne. Jest to nowoczesny obiekt, spełniający europejskie standardy produkcji, przesyłu i dostawy energii.

Budżet i harmonogram projektu

Całkowity budżet:  452 619 EUR

 % współfinansowania przez UE: 50%

 % współfinansowania przez NFOŚiGW: 43,08%

 REALIZACJA: Start: 03/09/2012 - Zakończenie: 30/09/2014