Projekt nr LIFE11 ENV/PL/000447/1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego
dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Materiały informacyjne

Super miękkie kwasowanie

Metoda SMK jest udoskonaleniem metody miękkiego kwasowania, której wadą było nierytmiczne systematyczne stosowanie zabiegów – zatłaczanie kwasu solnego, oraz usuwanie skutków kolmatacji, a nie zapobieganie powstawania inkrustacji. Udoskonalona metoda wynika z nowatorskiego podejścia polegającego na odejściu od stosowania jedynie metod okresowej poprawy chłonności warstwy złożowej na rzecz ich zintegrowania z metodą pozwalającą na utrzymanie chłonności.

Opis metod i udoskonaleń

SMK zapewnia, poprzez obniżenie wykorzystywanych stężeń kwasu, ciągłość pracy obiegu geotermalnego, wysoki poziom wydajności zatłaczania wód geotermalnych oraz wysokie bezpieczeństwo dla środowiska.

Udoskonalona metoda polega na zapobieganiu powstawaniu inkrustacji, poprzez ciągłe dozowanie znacznie niższych niż w metodzie miękkiego kwasowania dawek 30% odtlenionego kwasu solnego z dodatkiem antyskalanta lub dyspergatora do przepływającej solanki przed filtrami i wymiennikami ciepła. Dozowanie niedużych dawek antyskalanta i/lub dyspergatora pozwala obniżyć dawkę kwasu solnego, wynoszącą kilkadziesiąt g kwasu na 1 m3 solanki. W metodzie SMK proces degradacji kwasu solnego zachodzi wyłącznie w rurze zatłaczającej (reakcja szybka) a nie w otworze zatłaczającym, lub w warstwie złożowej.

Udoskonalenia procesowe w ramach metody super miękkiego kwasowania pozwolą na:

- stabilizację wysokiego poziomy wydajności zatłaczania - brak stopniowej utraty chłonności,

- wzrost wydajności geotermalnych źródeł energii,

- ograniczenie przestojów technicznych,

- wzrost bezpieczeństwa środowiska naturalnego.

Poniżej znajdują się schematy instalacji miękkiego i super miękkiego kwasowania:

Krótka informacja o projekcie (Project leaflet)